มาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย


ประวัติความเป็นมา
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยมีประวัติในการก่อตั้ง ดังนี้
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2499 มีการจัดตั้งสาขาคณิตศาสตร์ขึ้นใน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน เป็นประธานสาขา
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2500 สาขาคณิตศาสตร์ได้แยกตัวออกจาก
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และดำเนินการจัดตั้ง “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้น ผู้เริ่มดำเนินการประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืน, ศาสตราจารย์ พันเอก ดร.พร้อม พานิชภักดิ์ และนายเอื้อ บัวสรวง
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2500 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 21 ท่าน
โดยมีศาสตราจารย์ เสนาะ ตันบุญยืนเป็นนายกสมาคมฯ และศาสตราจารย์ ปราณีต เจาฑะเกษตรินเป็นเลขาธิการ
- วันที่ 12 มิถุนายน 2524 สมาคมฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้ชื่อว่า “สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา
สำนักงานของสมาคมฯ นั้นเมื่อแรกเริ่ม สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ในตึกคณิตศาสตร์ของ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์ และโทรสาร 02–2527980
เว็ปไซต์ : http://www.mathassociation.net

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลซึ่งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
และได้เห็นความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วของวิชาการต่างๆในโลก
ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ประกอบกับได้ตระหนักว่า
ผู้ที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ทวีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ
คณะบุคคลดังกล่าวจึงร่วมกันจัดตั้งสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการสอนคณิตศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรคณิตศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ

สมาชิกภาพ : นักคณิตศาสตร์ตลอดจนผู้ที่สนใจคณิตศาสาตร์ทั่วไป สามารถสมัครเป็นสมาชิก
ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้โดยยื่นใบสมัครที่สำนักงานของสมาคมฯ หรือ สมัครทาง e–mail
ทั้งนี้ สมาชิกทุกท่านจะได้รับวารสารคณิตศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย)
และสมาชิกสามัญจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมครูประจำปีด้วย กิจกรรมของสมาคมฯ
สมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการในวงการคณิตศาสตร์ ระดับต่างๆ
ทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ผลิตวารสารและหนังสือวิชาการทางคณิตศาสตร์
2. จัดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
3. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน
4. จัดประชุมวิชาการประจำปี
5. จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
6. จัดบรรยายสัญจร
7. ให้ความร่วมมือในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980

สงวนลิขสิทธิ์ปี 2566 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์