สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     ประกาศและข่าวสาร
 |   | 
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจาปี 2564 รายละเอียด [คลิก]

ประกาศประกวดโครงงานคณิตศาตร์ ให้ดูรายละเอียดที่หน้าประกาศโครงงาน

ประกาศขอเชิญร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2563 รายละเอียด [คลิก]

ประกาศเรื่องงดสอบแข่งขัน ประจำปี 2563 รายละเอียด [คลิก]


ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนการอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจาปี 2563 
ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการอบรมครูคณิตศาสตร์ ในวันที่ 22–24 เมษายน 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาคมคณิตศาสตร์ฯ มีความจำเป็นขอเลื่อนการจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ ในวันดังกล่าวไปโดยไม่มีกาหนด เนื่องจากเกิดภาวะโควิด–19 เพื่อความปลอดภัยของท่านที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้สมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์