สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMATICAL ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ข่าวสาร วารสารคณิตศาสตร์ กิจกรรม ประวัติ สมัคร ศ.ส.ว.ท.

     ประกาศและข่าวสาร
 |   | 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น ในการบ่มเพราะ Science, Technology and Innovative Mindest ให้กับนักเรียน"

(STI mindset) [ รับชมรายละเอียด]
ประกาศ ผลการประกวดโครงงานประจำปี 2565 (รอบสุดท้าย)
[ระดับประถมศึกษา]   [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]   [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย]

ประกาศ ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจําปี 2565 (รอบแรก)
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [ดูรายละเอียด]

ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประจำปี 2565  
รับชมรายละเอียด


สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มีสำนักงานอยู่ ณ ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์และโทรสาร : 02–2527980
สงวนลิขสิทธิ์ปี 2561 โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์