ข่าวสารสิ่งตีพิมพ์กิจกรรมเกี่ยวกับเราสมาชิกศ.ส.ว.ท.

      

     ประกาศและข่าวสาร
การมอบรางวัลสอบแข่งขันประจำปี 2559
  • กำหนดการมอบรางวัลสอบแข่งขัน ปี 2559 [คลิก]
  • ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี 2559 [คลิก]
  • รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาประจำปี 2559 [คลิก]
  • ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2559 [คลิก]
  • รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2559 [คลิก]
  • ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2559 [คลิก]
  • รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2559 [คลิก]

ประกาศการจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2559
  วันสอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
1. ประกาศสถานที่จัดสอบแต่ละสนามสอบประจำภูมิภาค[คลิก]
2. ประกาศตำแหน่งที่นั่งสอบประจำสนามสอบ กรุงเทพมหานคร และ ภาคกลาง [คลิก]
** ภูมิภาค กรุงเทพมหานคร สนามสอบ มหาวิทยาลัย รามคำแหง **
   2.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   2.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   2.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   2.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   2.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   2.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - กรุงเทพมหานคร - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค ภาคกลาง
** ภูมิภาค ภาคกลาง สนามสอบ มหาวิทยาลัย รามคำแหง **
   3.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   3.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   3.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   3.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   3.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   3.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ภาคกลาง - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
<< ประกาศตำแหน่งที่นั่งสอบและลำดับตามเลขประจำตัวสอบของสนามสอบอื่นนอกเหนือ
กรุงเทพมหานคร และ ภาคกลาง สามารถเข้าดูได้ 1 วันก่อนหน้าวันสอบ
ที่ ประกาศหน้าโรงเรียนประจำจังหวัด ที่เป็น สนามสอบ

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค เชียงใหม่
** ภูมิภาค เชียงใหม่ สนามสอบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **
   4.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   4.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   4.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   4.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   4.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   4.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - เชียงใหม่ - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค ขอนแก่น
** ภูมิภาค ขอนแก่น สนามสอบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ. เมือง จ. ขอนแก่น **
   5.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   5.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   5.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   5.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   5.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   5.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - ขอนแก่น - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

6. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค นครปฐม
** ภูมิภาค นครปฐม สนามสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครปฐม **
   6.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   6.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   6.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   6.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   6.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   6.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครปฐม - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

7. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค นครราชสีมา
** ภูมิภาค นครราชสีมา สนามสอบ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ. เมือง จ. นครราชสีมา **
   7.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครราชสีมา - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   7.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครราชสีมา - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   7.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ -นครราชสีมา - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   7.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครราชสีมา - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   7.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครราชสีมา - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   7.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - นครราชสีมา - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

8. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค พิษณุโลก
** ภูมิภาค พิษณุโลก สนามสอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ. เมือง จ. พิษณุโลก **
   8.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   8.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   8.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   8.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   8.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   8.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - พิษณุโลก - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

9. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค สงขลา
** ภูมิภาค สงขลา สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา **
   9.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   9.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   9.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   9.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   9.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   9.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สงขลา - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

10. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค สุราษฎร์ธานี
** ภูมิภาค สุราษฎร์ธานี สนามสอบ โรงเรียนธิดาแม่พระ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี **
   10.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   10.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   10.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   10.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   10.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   10.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - สุราษฎร์ธานี - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]

11. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภูมิภาค อุบลราชธานี
** ภูมิภาค อุบลราชธานี สนามสอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี อ. เมือง จ. อุบลราชธานี **
   11.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   11.2 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี - ประเภท ทีม - ระดับประถมศึกษา [คลิก]
   11.3 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   11.4 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี - ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [คลิก]
   11.5 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี - ประเภท เดี่ยว - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]
   11.6 รายชื่อผู้เข้าสอบ - อุบลราชธานี -ประเภท ทีม - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [คลิก]


ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2559
ระเบียบการ (คลิก)
กำหนดการประจำปี พ.ศ. 2559
1. สมัครสอบระหว่าง วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2559
2. ประกาศสนามสอบและตำแหน่งที่นั่งสอบ - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10 : 00 น.
3. วันสอบประจำปี พ.ศ. 2559 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
อ้างถึงใบประกาศสอบแข่งขันทุกประเภท ห้ามกรอกเลขประจำตัว

ดาวน์โหลดใบสมัครประเภท เดี่ยว (คลิก)
ดาวน์โหลดใบสมัครประเภท ทีม (คลิก)
ข้อมูลประกอบด้านการจัดส่งเอกสารและสำเนาชำระค่าสมัครเพื่อสมัคร (คลิก)


ประกาศการอบรมครูคณิตศาสาตร์
รายละเอียด (คลิก)
ระดับประถมศึกษา (คลิก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (คลิก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คลิก)

ประกาศการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันเวลาและสถานที่ ตามประกาศข้างต้น
[คลิก]

-ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิ์ เข้าค่าย สอวน 2
[คลิก]

- ประกาศสถานที่จัดงานประกาศและมอบรางวัลตามเอกสารรายละเอียด
- ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558